SMOKEY QUARTZ

Smokey Quartz - grounded & cleansed

From $35

Small Raw Smokey Quartz

$10

Large Raw Smokey Quartz

$25

Smokey Quartz Mini Tower – Intuitively Chosen

$25

Smokey Quartz - Grounding/Fear

From $7

XL Smokey Quartz Candle

$199

Smokey Quartz Worry Stone

Sold Out

Smokey Quartz Pyramid - Intuitively Chosen

$30

Smokey Quartz Tumbled Bracelet

Sold Out

Raw Smokey Quartz Key Chain

$15

Silver Raw Smokey Quartz Necklace

$75

Gold Raw Smokey Quartz Necklace

$75

Silver Raw Smokey Quartz Bracelet

$70

Gold Raw Smokey Quartz Bracelet

$70
x